WWW.Brandeelvaerk.dk

I/S BRANDE ELVÆRK AF 1976

 

Forside

Bestyrelse

Vedtægter

Kort

Historie

Jacob Madsens fortælling

Billeder

Rundvisning

Nyt fra bestyrelsen

Seneste nye billeder

 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER for I/S BRANDE EL-VÆRK AF 1976

§ 1.
Selskabets navn er ”Interessentselskabet Brande El-værk af 1976”; dets hjemsted er Brande Kommune, og dets formål er at erhverve det I/S Brande El-værk i likvidation tilhørende søområde i Borup og Flø med derpå værende kraftværk; det primære formål er at bevare søområdet i den stand, det nu er, og herudover at forsætte produktionen af elektrisk strøm i det omfang, dette er muligt og lønsomt.

§2.
Der udstedes indtil 100 stk. interessentbeviser uden kupons, hvert lydende på kr. 2.000,-. Interessentbeviserne skal stedse være lydende på navn og kan aldrig overdrages til ihændehaver. Bestyrelsen er bemyndiget til at udvide interessentkapitalen med indtil yderlig 100.000 kr. Tegningen skal ske til samme kurs som ved tegningen af de oprindeligt tegnede beviser, og de nye beviser skal i enhver henseende være stillede som de oprindeligt tegnede.

§ 3.
For selskabets forpligtelser hæfter først ethvert medlem i forhold til antal interessentbeviser, men i øvrigt hæfter interessenterne solidarisk.

§ 4.
Bestyrelsen skal stedse være berettiget til at forlange indbetalt de beløb, der er nødvendige til rettidig betaling af forpligtelser, hos medlemmerne, fordelt forholdsmæssigt efter reglerne foran.

§ 5.
Intet interessentbevis kan gyldigt overdrages uden bestyrelsens samtykke, dog at bestyrelsen normalt ikke vil modsætte sig overdragelsen til ægtefælle og livsarvinger.

§ 6.
Når det sandsynliggøres, at et interessentbevis er bortkommet, kan selskabets bestyrelse på begæring og bekostning af den noterede ejer eller den, der sandsynliggør at være ejer, af det bortkomne, ved i Statstidende indrykket bekendtgørelse indkalde den, der eventuelt måtte have det pågældende interessentbevis i hænde, til at møde på selskabets kontor og bevisliggøre sin adkomst. Indkaldelsen skal ske overensstemmende med de for omsætningspapir gældende regler i lov nr. 145 af 13/4 1938 og § 2 i lov nr. 160 af 13/4 1938. Såfremt ingen melder sig efter sådan bekendtgørelse, er bestyrelsen berettiget til at erklære det bortkomne interessentbevis for mortificeret og til i overensstemmelse med lovgivningens regler at udstede nyt interessentbevis til den, fra hvem det angives bortkommet. Om stedfunden mortifikation skal afgives indberetning til Justitsministeriet.

§ 7.
Undlader en interessent efter påkrav at opfylde en ham påhvilende forpligtelse overfor selskabet, er bestyrelsen berettiget til efter 3 måneders forløb foreløbigt at udelukke ham af selskabet, og hans medlemsrettigheder er dermed suspenderede; dog skal medlemmet opfylde lovligt forpligtelser. Den endelig eksklusion skal endeligt godkendes af førstkommende ordinære generalforsamling. Sker dette, skal vedkommendes interessentbeviser (bevis) indkaldes overensstemmende med reglerne i § 6.

§ 8.
Udbytte af interessentbevis, som ikke er hævet inden 5 år efter forfald, tilfalder selskabet.

§ 9.
Hvert interessentbevis giver efter 3 måneders notering én stemme; dog kan ingen interessent afgive mere end én stemme, uanset antallet af interessentbeviser; stemme kan afgives personligt eller ifølge skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end én stemme udover sin egen.

§ 10.
Generalforsamlingen har inden for de i vedtægterne afstukne grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Alle generalforsamlinger afholdes i Brande og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hver interessent. Forhandlingerne ledes af en af mødet valgt dirigent, der konstaterer generalforsamlingen lovlige indvarsling og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemafgivning. Valg af bestyrelse skal dog ske ved skriftlig afstemning. Simpel stemmeflerhed er som regel gældende. Til lovændring, søområdets afhændelse eller interessentselskabets opløsning kræves dog vedtagelse på to generalforsamlinger med mindst én måneds mellemrum, og vedtagelsen skal på begge generalforsamlinger være sket med mindst 2/3 af de mødte stemmer. Alle beslutninger vedtagne af generalforsamlingen samt et kort referat af forhandlingerne tilføres forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten og de mødte bestyrelsesmedlemmer, hvilken protokoltilførsel skal anses for fuldt bevisende i enhver henseende.

§ 11.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. På denne generalforsamling skal følgende sager behandles: 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Det reviderede årsregnskab ledsaget af en statusopgørelse samt det kommende regnskabsårs budget fremlægges og skal for at have gyldighed godkendes af generalforsamlingen. 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter. 4. Eventuelt. Forslag fra interessenterne må være selskabets formand i hænde senest den 15. Maj.

§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller en fjerdedel af samtlige interessenter skriftlig forlanger det og angiver, hvilke sager der ønskes behandlet.

§ 13.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for to år ad gangen. Bestyrelsen af går skiftevis med to og tre medlemmer, første gang ved lodtrækning. Ingen kan nægte at modtage valg, og genvalg kan finde sted, men enhver kan fordre sig fritaget i lige så lang tid, som han har fungeret. Desuden vælger generalforsamlingen 2 suppleanter til bestyrelsen.

§ 14.
Bestyrelsen vælger årligt af sin midte en formand og en næstformand. Intet medlem kan nægte at modtage valg som formand eller næstformand. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden indkalder til og leder møderne, der er beslutningsdygtige, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved alle afstemninger gælder simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Protokol føres over alle forhandlinger og beslutninger. Et mindretal har ret til at få tilført protokollen en motivering af sit standpunkt.

§ 15.
Bestyrelsen har ledelsen af alle selskabets anliggender og kan antage den fornødne medhjælp samt afslutte og ophæve kontrakter på selskabets vegne, herunder også kontrakter om optagelse af lån, pantsætning og afhændelse af fast ejendom, bortset fra søområdet. Ved pantsætning eller afhændelse af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan afslutte særlige kontrakter om salg af elektrisk strøm. Udgifter ved udøvelse af bestyrelses hverv godtgøres efter regning. I de af eller mod selskabet anlagte retssager repræsenteres selskabet af bestyrelsens formand.

§ 16.
Bestyrelsen er i enhver henseende ansvarlig for selskabets midler. Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.

§ 17.
Til at revidere regnskabet vælges af den ordinære generalforsamling blandt interessenterne uden for bestyrelsen to revisorer, der vælges på 2 år og afgår skiftevis årligt. Desuden vælges en suppleant for disse. Revisionen skal mindst 2 gange årligt foretage uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn.

§ 18.
Interessentselskabet kan ikke opløses forinden al dets gæld er betalt. Findes der ved opløsningen formue, fordeles denne mellem interessenterne i forhold til deres antal af interessentbeviser.

§ 19.
Der kan indtil videre ikke udbetales udbytte til interessenterne; ethvert overskud af interessentskabets drift skal indgå i en reservefond, indtil denne har samme størrelse som den af interessenterne indskudte kapital; derefter kan generalforsamlingen bestemme udbetaling af udbytte.

§ 20.
Medlemmerne har pligt til at meddele bopælsforandring til selskabets formand, og enhver meddelelse til medlemmer, herunder indkaldelse til generalforsamling kan gyldigt sendes til den af medlemmet sidst opgivne bopæl.

§ 21.
Interessenterne er pligtige til, såfremt de ønsker at udnytte den fiskeret, der tilkommer dem som ejer, at være medlemmer af ”Brande El-værk Sø`s lystfiskerforening”; denne bestemmelse kan ikke ændres uden samtykke fra samtlige påtaleberettigede i henhold til den under 18. Juni og 15. November 1974 på søområdet lyste deklaration.

§ 22.
De enkelte interessenter har ikke ret til at udøve jagt på søområdet, men jagtretten overlades til sognets jagtforeninger med reservatbestemmelse, så der drives vildtpleje, og jagten indskrænkes til rovvildtbekæmpelse.

19. maj 1976, 22. November 1976 og 22. Juni 1977.

Erik Midtgaard - Ernst Søndergaard - Mansfeld-Giese

Børge Rahbek - Niels Grøndal