WWW.Brandeelvaerk.dk

I/S BRANDE ELVÆRK AF 1976

 

Menu:

Forside

Bestyrelse

Vedtægter

Kort

Historie

Jacob Madsens fortælling

Billeder

Rundvisning

Nyt fra bestyrelsen

Seneste nye billeder

 

 

 

 

 

 

 


22. Januar 2018

Hermed med lidt info fra bestyrelsen.

Vi arbejder fortsat med at få handel med Bestseller endelig på plads, med overtagelse den 1 november 2017 som besluttet på generalsamlingen. Slutseddel er underskevet i sidste uge og nu skal vi have ændret BBR på hytterne ved Ikast-Brande kommune, for handlen kan falde endelig på plads. Der arbejds på at tingene afklaret hurtigt muligt. Vi kan ikke sætte en endelig dato for udbetalingen af a conto beløbet til interessanterne, men vi håber det bliver snart. Når vi har den endelig dato kommer der en kort info derom.

På bestyrelses vegne

Hans Ulbrichsen.

----------------------------------------------------------------------------------

11. April 2016: Referat fra generalforsamling 8-2-2016 - KLIK HER
----------------------------------------------------------------------------------

18. Januar 2016: Indkaldese til General forsamlink - KLIK HER
----------------------------------------------------------------------------------


18. Januar 2016: Info til interessenter - KLIK HER
----------------------------------------------------------------------------------


27 februar 2015

Bestyrelsen for Brande Elværk informerer.

Kære Interessenter.

Så er det ved tiden at I hører fra os igen. At der ikke er kommet information fra os i de for gangende måneder, skyldes at vi syntes ikke vi har haft noget konkret at kunne fortælle.

Vi er nu færdig med at ned rive den gamle elværksbygning, det var et betydelig større projekt en forventet og gav også et par overraskelser. Vi har været så heldig at komme i besiddelser at de gamle tegninger over værket, så meget af vores tid er gået med at nærlæse disse, få et større indblik i den gamle bygning m.m. Vi har brugt meget tid med at få udarbejdet vores VVM screening, således vi kunne komme i gang med ansøgning om genetablering af opstemningen, således vi få etableret søen igen. De gamle tegninger – VVM screeningen, har givet os nogle nye udfordringer. Vi har afholdt nyt møde med Tryg. Vi har afholdt møde med Ikast-Brande Kommune. Vi har afholdt møde med Borgmester Carsten Kissmeyer. Derfor vil vi gerne invitere til informations møde Torsdag den 19 marts kl. 18 Ågade 14 ( BIF klubhus ). Vi forventer mødet tager ca. 1 til 1,5 time og vil være vært med øl og vand. Her vil vi så give information om vort møde med Tryg – Ikast-Brande Kommune og Borgmesteren desuden vil gruppe 3 fremlægge hvad de er nået frem til. Dette møde er så tænk som information, således man har et bedre indblik og godt påklædt til vores ordinær generalforsamling i juni, hvor der så skal tages beslutning om hvilken løsning vil skal vælge.

Ser frem til at se så mange som muligt af jer – på gensyn.

På bestyrelsens vegne.

Hans Ulbrichsen.


----------------------------------------------------------------------------------
20 september 2014

Bestyrelsen for Brande Elværk informerer.

Så er det ved tid til at der igen kommer en opdatering, siden vort sidste info møde.

Vi er nu i fuldt gang med nedrivningen af Elværksbygningen. Vi startede med at rede alle de instrumenter, marmor væg m.m vi kunne inden de store maskine skulle til. Dette kunne kun lade sig gøre ved en fantastisk indsat af vores værkpassere, så derfor en meget stor tak til dem. Derefter er bygning blevet miljø sikret, det vil sige alt det materiale så som maling og fliser der indeholdt bly og andet miljø farlige stoffer er blevet fjernet på forsvarlig vis. Så tirsdag den 16 september ankom maskinerne fra det sønderjyske og onsdag morgen kl. 7 gik man i gang. Vi forventer at være færdig i løbet af uge 39, såfremt vejret viser sig så godt som det har gjort her i uge 38. Vi har afholdt møde med kommune, har fik vi oplyst at man havde været lidt for optimistiske omkring ansøgning af opstamningen. Man havde sagt at vi kunne søge uden videre, men ved nærmere undersøgelser er dette ikke muligt. Der skal først foretages en VVM screening , som så fremsendes til Ikast-Brande kommune. Denne screeningsrapport skal så ligge til grund for den sagsbehandling kommune skal foretage for at finde ud af om der skal udarbejdes en endelig VVM rapport. Såfremt kommunen når frem til at der ikke skal laves en VVM rapport, skal det så sendes i høring hos de involverede parter, hvor vi jo så nok må forvente en indsigelse fra Skjern Å Sammenslutningen og eventuelt andre . Når vi når dertil vil vi indkalde til info møde for at se hvilke muligheder der så foreligger. Vi har afholdt bestyrelsesmøde torsdag, hvor vi har besluttet at vi ikke ønsker at gøre brug af en forsikringsmægler og på dette punkt var alle 5 bestyrelsesmedlem enig, der blev også besluttet at man indkalde, den arbejdsgruppe med alternative løsningsforslag til sø arealet. Så de der her har tilmeldt sig vil hører fra bestyrelsen i nærmeste fremtid. Vi i bestyrelsen arbejder nu på at få udarbejdet en VVM screeningsrapport og så få den proces sat i gang omkring opstemning af åen.

Det var vist lige det vi havde på hjertet.

På bestyrelsens vegne.

Hans Ulbrichsen.


----------------------------------------------------------------------------------
27 Juni 2014

Bestyrelsen for Brande Elværk af 1976 I/S - information efter generalforsamlingen den 16 juni 2014.

Vi har netop overstået vores årlige generalforsamling mandag den 16 juni 2014. Bestyrelsen er af den opfattelse, at på trods af alle de opgaver der har fyldt året, gik generalforsamlingen godt. Der skete imidlertid noget der bekymrer formanden meget.
Bestyrelsen har hele tiden arbejdet loyalt ud fra selskabets vedtægter med hensyn til genopbygning af elværket og retablering af søen. Vi ved udmærket godt rigtig mange har sat spørgsmålstegn ved, om det kunne lykkes, men bestyrelsen er af den opfattelse, ” at så længe der en vilje, så er der også en vej ”. Ved vort første informationsmøde var der ikke mange der troede på, at vi kunne få bygget et nyt Elværk. Det er lykkedes ved at vort forsikringsselskab TRYG har indvilget i, at betale for en komplet ny bygning. Vi har desuden haft nogle meget konstruktive forhandlinger med Ikast-Brande Kommune, der har ført til, at de vil være behjælpelige med, at vi kan ansøge om en reetablering af dæmningen og derved opstemningen af søen, uden først at skulle investere i VVM rapport til pris på måske omkring kr. 300.000.

Bestyrelsen havde ved et af vores informationsmøder foreslået, at der skulle nedsættes 3 grupper. Gruppe 1 skulle tage sig af øvrige muligheder, såfremt det ikke var muligt at få tilladelse til genskabe søen, herunder erstatning og arealernes udnyttelse. Gruppe 2 skulle tage sig af en anden form for selskabskonstruktion. Gruppe 3 skulle tage sig af info og markedsføring af søen. Det har hele tiden været hensigten at indkalde grupperne når bestyrelsen fandt det nødvendigt. Vi har bl.a. afventet byggetilladelsen.
Vedr. gruppe 1 har bestyrelsen fulgt vedtægterne, og vi har på nuværende tidspunkt ikke fået et afslag på af opstemme søen. Derfor har vi ikke fundet det nødvendigt, at bede dem der har meldt sig til gruppe 1, at arbejde på et projekt før vi ved om det bliver nødvendigt.
Gruppe 2 vedrørende en ændret selskabskonstruktion. Som I er blevet informeret om, har der pågået en del forhandlinger med SKAT. Vores revisor (som for øvrigt har gjort et kæmpe arbejde for os) har klart anbefalet os bl.a. at få denne situation afklaret inden en ændring. Det er både revisors og advokats anbefaling, at vi venter et par år med at ændre selskabskonstruktionen (evt. til et ApS eller A/S). Desuden vil ændring af selskabskonstruktionen også afhænge meget af hvor vi lander i denne sag.
Gruppe 3 var der ikke rigtig nogen der meldte sig til, selvom det måske faktisk var den vi havde mest brug for, men jeg lovede jer at vi nok skulle gøre vort bedste.

Vi kommer så tilbage til generalforsamlingen den 16 juni, hvor der blev ” kastet lidt grus i maskinen”. Det blev pålagt bestyrelsen at undersøge muligheden for en kontant afregning/erstatning med forsikringsselskabet TRYG. Her forstår bestyrelsen måske ikke rigtig, hvorfor ikke der bliver spillet med åbne kort, og fremsendt et forslag til generalforsamlingen, til ændring vedtægterne, således en sådan erstatning kunne accepteres ud fra vedtægterne.
Vi arbejder selvfølgelig i bestyrelsen loyalt i forhold til interessenterne og deres ønsker. Derfor har vi haft 2 lange møder med TRYG, og det er vores vurdering, at TRYG nu har bevæget sig langt længere end det var nødvendigt i forhold til det der fremgår af policen. De har efterfølgende fremsendt et tilbud, som bestyrelsen ser som et problem/en udfordring for selskabet. Derfor havde det umiddelbart været håbet at TRYG havde fastholdt, at det ville være en minimal erstatning, vi kunne modtage, såfremt vi ikke ville arbejde på at få genopført huset, og i stedet ville have et kontant beløb udbetalt. Det ville nemlig ikke have bragt os i den situation vi nu står i. Det har TRYG så ikke gjort, derfor har bestyrelsen besluttet, at vi vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, nok i august måned, bl.a. på grund af mange er gået, eller skal på ferie i løbet af den kommende tid. På den ekstraordinære generalforsamling vil der så blive redegjort for de forskellige muligheder/alternativer og hvilke konsekvenser det har for selskabet. Vi har derfor, med øjeblikkelig virkning, stoppet alt arbejde omkring opførsel af det nye Elværk, til formandens store fortrydelse, da alle håndværker havde givet håndslag på, at vores nye Elværk ville stå klar senest den 1 december 2014. Det kan være problematisk, at værket ikke kommer til at stå klar inden vinteren, men det må vi finde en løsning på. Som formand er jeg meget bekymret ved denne situation. Årsagen hertil er, at jeg forudser at interessenterne kan blive delt i 2 lejre (hvor der også vil komme følelser indover). Bestyrelsen vil ikke kunne gøre begge lejre tilpas. Bl.a. derfor henstiller bestyrelsen, at alle opretholder en god tone og prøver også at se tingene/mulighederne fra flere sider. Der gives nok ikke nogen facitliste i denne sag.

Vi indkalder derfor til informationsmøde Mandag den 25 August kl. 19,00 hos Smagshuset, Ågade 2, Brande, hvor der vil være Vand/Øl. Vi forventer endvidere at afholde ekstraordinær generalforsamling i 4 kvartal 2014.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

På bestyrelsens vegne.

Hans Ulbrichsen.


----------------------------------------------------------------------------------


24.05 2014

Vi har i løbet af ugen haft bestyrelsesmøde og fået Generalforsamlingen på plads.

Vi afholder Generalforsamling Mandag den 16 juni kl. 19,00 Ågade 2A hos Smagshuset ( altså ikke station ).

For lige at have en ide om vi kan være der, ville det være rigtig venlig hvis I vil tilmelde jer på mail : brandeelvaerk@gmail.com det er mere af hensyn køkkenet.

Vi har fået en aftale på plads med SKAT, således at de accepter at vi kører videre med de regler vi har endnu et par år, så vil man tage sagen op igen.

God weekend.


----------------------------------------------------------------------------------


19.maj 2014

Der er ikke så meget at melde ud fra denne uge.

Der har været et stykke i Brande Bladet hvor Ikast –Brande kommunes formand for teknik og miljø udtaler sig om forskellige forhold omkring Elværkssøen. Det kan så undre os i bestyrelsen at selvsamme formand aldrig har et møde med os, omkring søen og det videre forløb ? Vi har i tirsdags møde med en nedbryder, hvor også værkpasserne var tilstede og det så ud til at der kunne etableres et fint samarbejde omkring nedbrydning og hvor vi så kan få vort produktionsapparat ud uden det bliver beskadiget. Vi bestyrelsen arbejde på højtryk for at få lavet en indkaldelse, der kommer ud rettidigt og prøver at tage højde for mest muligt. Vi skriver i dag mandag den 19 maj og jeg har ikke modtaget indkommende forslag, så sidder der nogen derud der har fremsendt noget, men vi ikke har modtaget det, vil det være til stor hjælp om de gav lyd fra sig.


----------------------------------------------------------------------------------


9.maj 2014

Så er det blevet fredag igen og tid til en opdatering. Vi tager det punkt form.

1. Vi har afholdt møde med Tryg og Domo. På det møde kunne de præsenter et overslag på hvad det vil koste at opfører en ny Elværksbygning. Ud fra det, blev der aftale af Domo skulle arbejde videre og hurtigt muligt have foretaget jordbundundersøgelser og få foretaget ingeniørberegning på byggeriet således der kan udarbejdes færdig tegninger, der kan fremsendes, til godkendelse af Ikast-Brande kommune.

2. Vi skulle blive kontaktet af nedbryder – der skulle give forslag til nedbrydningen af den gamle bygning, således at vi kan få alle vores materiel ud af bygning uden det bliver beskadigt.

3. Et uheld kommer sjældent alene. Vi har fået oplyst af SKAT , at de ikke accepter vores skatte status længere, vores revisor arbejder lige i øjeblikket på at få dem til at accepter, at vi kører dette år med på den gamle ordning . Vi vil på generalforsamlingen orientere mere udførligt hvilke konsekvenser det har for selskabet og den enkelte interessent.

4. For at give revisoren så meget tid som muligt til at få en aftale med SKAT, har vi lagt generalforsamlingen MANDAG den 16 JUNI kl. 19 ( sted oplyser vi senere ) og det er derfor meget vigtig at skulle der være nogle der har forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal disse i flg. Vedtægterne være formanden i hænde senest den 15 MAJ 2014 ( kan sendes til hans@ulbrichsen.dk ).

5. Bestyrelsen vil komme med forslag, disse vil blive fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

6. Vi havde møde med værkpasserne onsdag den 7 maj, hvor vi havde en drøftelse af nedtagningen af vores materialer. De tilbød alle deres hjælp, så den opgave er i god hænder.


----------------------------------------------------------------------------------


24. April 2014

Vi har en rigtig god nyhed til jer alle. Vi fik i går oplyst fra Ikast-Brande Kommune at der ikke var indkomne indsigelser til byggeriet af et nyt elværk. Så vi afholdte bestyrelsesmøde i går aftes, hvor der blev arrangeret møde med Domo/Tryg til den tirsdag den 6 maj. Her vil det videre forlød så skulle aftales. Vi vil komme med yderligere information efter den 6 maj.

----------------------------------------------------------------------------------04. April 2014

Så kom fredag igen.

Der er ikke meget at rapporter fra denne uge – det er gået stille og roligt. Vi går spændt og afventer at Domo og Tryg får regnet ud hvad et nyt hus vil beløbe sig i. Så fra denne uge er der ikke andet end ønsker jer alle en rigtig god weekend, og må vi håber at foråret snart kommer med lidt sol og varme.

----------------------------------------------------------------------------------28. Marts 2014

Så er der gået en uge igen.


1. Vi har haft fint besøg på værket i denne uge. Ikast-Brande kommunes teknik og miljø udvalg har været på besøg for at besigtige skader og på sø området, og eventuelt afhjælpe problem med at man ikke kan komme rundt om søen, og den sidste mængde slam der ligger i søen. Vi vil hører nærmere ( senere )


2. Wintec har afhentet og købt det rustfrit stål der var ved bygningen, det indbragte ikke så meget som forventet kr. 5.000,- excl. moms.


3. Vi har her til formiddag haft møde med Tryg – arkitekt firmaet Domo, hvor vi fik drøftet det videre forløb. Domo vil få udarbejdet de sidste tegningen, tage kontakt til Ingeniør firmaet Moe for beregninger på bygningen og når disse foreligger, vil man sammen med en entreprenør beregne sig frem til en pris på hvad det vil koste at opfører Elværksbygningen på ny. Da der jo i næste md. kommer en påske, vi lige skal have afholdt, er næste møde derfor berammet til tirsdag den 6 maj kl. 10. Her vil vi så fremlagt de endelige planer med overslags priser, så vi kan tage de endelige beslutninger. På det tidspunkt vil der også foreligge den endelig byggetilladelse, såfremt der ikke fremkommet nogle indsigelser ( hvilket på nuværende tidspunkt vil overraske os meget såfremt det skulle ske ).


4. Vi blev på ovenstående møde enig om ikke at begynde nedrivningen af den gamle bygning, før der foreligger en ny byggetilladelse. En nedrivningen kræver også en tilladelse, da den er opført i den gamle Brande kommunes kommuneatlas som bevaringsværdi.

Der er hele tiden noget at se og tage stilling, så vi sidder ikke stille hen.

I må have en god weekend.

Venlig hilsen / Best regards

Hans Ulbrichsen


----------------------------------------------------------------------------------

14. marts 2014

1. I dag udløber fristen for indsigelser, for den først høring vedr. en landzonetilladelse. Det betyder at hvis der her ikke kommer indsigelse her, er vi nået et rigtig godt stykke på vej mod opførsel af en ny Elværksbygningen.

2. Vi skal have møde med Ikast-Brande Kommune Tirsdag den 18 marts omkring det videre forløb. Her vil vi også tage problematikken omkring slammet i søbunden op, vi vil rigtig gerne hvis det kunne lade sig gøre inden for økonomiske muligheder få oprenset søen.

3. Der har været general forsamling i Fiskeriforeningen, her fik bestyrelsen det klare opdrag, at følge vedtægterne og arbejde for opstemningen af søen igen.

4. Det videre forløb vil nu være, at når vi har afholdt møde med Ikast-Brande kommune, så vil vi kontakte Tryg for at få aftalt det videre forløb.

----------------------------------------------------------------------------------

12 Marts 2014

Se referat fra info mødet på Brande stadion d. 3 Marts 2014

http://brande-elvaerk.dk/Brande.pdf

----------------------------------------------------------------------------------


07. marts 2014

1. Vi afholdte info møde Mandag den 3 marts. Det var dejligt der var mødt så mange frem, og der blev vendt forskellige problemstillinger , god og livlig diskussion – se fyldt referat fra mødet.

2. Vi arbejder på at få klippebåden solgt til en fornuftig pris.

3. Vi har i dag fra Ikast-Brande kommune fået et straks forbud mod at gå ind i Elværksbygningen. Vi har aftalt at afholde et møde med kommunen desangående.

4. Uge 10 skulle gerne blive uden de store hændelser, vi har lige Fiskeriforeningen der afholder generalforsamling tirsdag den 11, ellers afventer vi med spænding fristen for indsigelser til landzonetilladelsen i uge 12.

I må alle have en rigtig god weekend.

----------------------------------------------------------------------------------

28 Februar. 2014

Vi har lavet en del i løbet af ugen, haft bestyrelsesmøde m.m men meget kommer på mødet mandag den 3 marts kl. 19,30.

Vi har derfor følgende punkter:

1. Tirsdag den 25 blev BEV’s byggetilladelse behandlet i Teknik og miljø udvalget, og et enig udvalg indstillede til at Ikast-Brande kommune skulle give en landzonetilladelse.

2. Vi har fået de første tegninger af Elværksbygningen fra DOMO – vi skal nu lige gennemgå dem.

Vi ser frem til vort møde på mandag – God weekend.

----------------------------------------------------------------------------------

21 Februar. 2014

1. Vi har nu fået accept fra Tryg vedr. byggetilladelsen. Vi har fremsendt den nye formulering til Ikast-Brande kommune og så vidt jeg er orienteret vil den blive behandlet på tirsdag den 25 februar.

2. Orbicon har været ude og foretage nogle målinger vedr. Skjern å i søarealet. Man vil måske også fra Ikast-Brande kommune bede DCE om at foretage nogle måling vedr. slam forholdene i søen.

3. Vi har haft nogle samtaler med MES, vedr. deres situation efter det der er sket hos BEV, her afventer man lige det videre forløb hos os.

4. Vi har haft fat i Ingeniørfirmaet MOE A/S, med henblik på de ingeniørberegninger der skal foretages omkring opførsel af Elværksbygningen, og DOMO har oplyst at de er i gang med at foretage opmålinger de skal bruge for at kunne lave nye tegninger.

5. Der er sendt 60 mail indkaldelser ud vedr. info møde mandag den 3 marts kl. 19,30 på Brande Stadion og de restende vil modtage indkaldelsen pr. brev.

God weekend. Venlig hilsen / Best regards

Hans Ulbrichsen

----------------------------------------------------------------------------------

14. februar 2014

1. Vi har haft nogle konstruktive forhandler med Ikast-Brande kommune og vi har fundet en tekst til byggetilladelsen, som vi og kommunen kan arbejde videre med, vi mangler kun lige accept fra Tryg, så skulle byggetilladelse til opførsel af Elværksbygningen være på plads.

2. Vi har afholdt bestyrelsesmøde her torsdag den 13 februar, hvor der er blevet bestemt at afholde informationsmøde mandag den 3 marts kl 19,30 på Brande Stadion ( som sidst ) . Her vil vi komme mere konkret ind på hvad der er sket indtil nu, og hvordan bestyrelsen har tænkt sig at det skulle gå frem efter. Vi vil også ved denne lejlighed lodde stemningen omkring fremskaffelse af likviditet, her har bestyrelsen 3 løsningsforslag, der alle har fordele og ulemper. Vi vil hører interessenter hvilken løsningen, man er mest stemt for og vil så på vores generalforsamling foreslå denne løsning.

3. Vi har haft nogle interessenter der har ønsket at overdrage deres bevis her efter den 7 november 2013. P.g.af den endnu ikke helt afklarede situation, har bestyrelsen her i aftes besluttet, at man ikke accepter overdragelser. Vi ønsker at fastholde de 119 interessenter der var på den pågældende dag, dette gør vi for ikke at stille nogle bedre af interessenter end andre eller give nogen en fordel frem for andre. I situationer omkring dødsfald, kan vi gør en undtagelse såfremt den arve berigtigede vedgår arv og gæld, og derved indtræder på samme vilkår som afdøde.

Husk Informationsmøde Mandag den 3 Marts kl. 19,30 på Brande Stadion.
God weekend. Venlig hilsen / Best regards

Hans Ulbrichsen

----------------------------------------------------------------------------------

07. februar 2014

Der er sket en del i denne uge igen.

1. Vi er begyndt med oprydning af de mange stormfældede træer.

2. Vi har haft møde med DOMO og aftalt med Tryg at der bliver opsat afspærring op omkring Elværket, af hensyn til hærværk og for at ikke nogen skal trænge ind i bygningen og komme til skade.

3. Vi har haft møde med Ikast-Brande kommune omkring byggetilladelsen. Her gjorde bestyrelsen kraftig opmærksom på, at vi gerne skulle have en tilladelse til Elværksbygningen, således vi kan komme i gang med byggeriet i sommer, således vores Generator/turbine m.m ikke kom til at tage yderligere skade af endnu en vinter. Dette blev der forståelse for og kommune ville vende tilbage i løbet af uge 8.

4. Vi har bestyrelsesmøde torsdag den 13, hvor jeg håber vi kan finde en dato for et info møde, således alle kan få mulighed for mere dybdegående information og mulighed for spørgsmål.

Til slut vil jeg anbefale alle, såfremt det kunne blive frostvejr igen, at gå en tur langs med Skjern å på den gamle søbund, det er en stor fornøjelse at se, hvor ren bunden er i åen, og hvordan åen slynger i søen.

God fornøjelse og rigtig god weekend.

Venlig hilsen / Best regards

Hans Ulbrichsen

----------------------------------------------------------------------------------
31. januar 2012

1. Vi har været i radio Midt/Vest samt i TV 2 Midt/Vest vedr. den videre udvikling – byggetilladelse

2. Vi har modtaget de sidste regninger fra RT teknik til højspændingsdelen. Så nu er pengekassen ved at være tømt.

3. Vi har aftalt med DOMO/Tryg at vi få sat noget afspærring op ude omkring bygningen, således at vi undgår hærværk, samt at nogen kommer til skade ved at prøve at trænge ind i bygningen.

4. Vi har haft Ingeniørfirmaet Moe, med ude og se på bygningen, med henblik på de ingeniør beregninger der skal foretages, når bygningen skal opføres igen.

5. Vi har netop i dag hørt fra kommunen, vedr. et møde angående byggetilladelsen, så jeg håber det kan komme i stand i løbet af næste uge.

Overordret vil jeg gerne gør det helt klart, uanset hvad der står i aviserne m.m . Vi arbejder på at få elværksbygningen opført, igangsat el produktionen og derfor også genetableret søen, som vi jo har en tinglyst ret til. Alt andet er ud fra, hvis der er lovkrav, der gør at dette ikke kan lade sig gøre, så er vi åben overfor andre muligheder. Vi regner med at så snart vi har noget konkret omkring byggetilladelsen fra kommunen, vil vi indkalde til et møde igen.

God weekend

Med venlig hilsen

Formanden

----------------------------------------------------------------------------------
24. januar 2014

1. Værkpasserne er gået i gang med at afmontere det gamle værk, der er blevet etableret strøm til værket igen.

2. Vi har fået udarbejdet tegninger på Elværksbygningen, således at vi har kunne fremsende anmodning om byggetilladelse, dette har arkitektfirmaet DOMO stået for. DOMO har også fremsendt anmodning om byggetilladelse.

Vi ved ikke hvor hurtigt Ikast-Brande kommune kan behandle denne byggesag, men vi håber jo selvfølgelig, da det er I hele byens interesse, at sagen bliver behandlet hurtigt.

Med venlig hilsen
Formanden

----------------------------------------------------------------------------------
17. Januar 2014

Vi er blevet opfordret til at fremme komme med noget mere information omkring værket og hvordan tingene udvikler sig. Vi vil derfor prøve, at vi hver fredag giver en status på hvad der er sket i løbet af uge omkring værket, det bliver ikke nogen lang roman, men bare en kort beskrivelse. Her første gang bliver information lidt længere, da vi lige vil følge op, fra vort sidste møde.

1. Tryg har accepteret at erstat en ny Elværksbygning, hvor der er afsat 15 % til lovliggørelse samt ca. kr. 600.000,- til genetablering af dige.

2. Vi havde før jul, møde med Ikast-Brande kommune omkring etablering af et nyt vandløb, uden om værket, dette af hensyn til det tilbageværende slam/organisk materiale der er i søen.

3. Vi drøftede en løsning omkring en ny byggetilladelse til opførelse af værket – dette ville kommune vende tilbage efter nytår ( har intet hørt endnu )

4. Her i det nye år er der nu etableret et nyt hul i det nordre dige, således at værket i dag er sikret og tørlagt.

5. Vi har haft drøftelser med de forskellige interesseorganisation omkring opstemningen, og det er vores klare opfattelse, at ingen har noget imod at vi opfører Elværksbygningen, men der vil være nogle organisation der ønsker at Skjern å tilbage til sit oprindelse leje, og måske organisationer der ønsker søen tilbage, og selvfølge ønsker vores fiskeri forening sø tilbage. Derfor ligger der en opgave, at få de ender til at nå sammen.

6. Vi prøver i øjeblikket at fremskaffe de originale tegninger over værket – Rigsarkivet Viborg m.m

7. Vi har taget kontakt til arkitekt med henblik på at fremsende byggeansøgning til Ikast-Brande Kommune.

8. Vi har haft møde med alle værkpasserne, der alle har indvilliget i at hjælp med at få reddet vort udstyr i den gamle bygning.

9. Vi er opmærksom på, at der i stormen, er væltet mange træer. Ingen skulle ligge til fare for publikum, så når der bliver lidt luft, vil vi også få den opgave løst.

Vi arbejder i øjeblikket på, at Elværksbygningen er oppe inden udgangen af 2014, således vi får alt vores udstyr, generator,turbiner m.m i hus inden næste vinter.
Det er i hovedtræk, hvad der er sket siden vi sidst var sammen. Der vil komme ny info næste fredag.

Vi vil ønsker jer alle en rigtig god weekend.
Venlig hilsen / Best regards

Hans Ulbrichsen
Salg

Ulbrichsen
Radio & TV
Storegade 28
7330 Brande
Denmark